انسان چه باید بکند تا بوسیله خدا بخشیده شود و از گناه نحات یابد ؟