Lektion 9


Vår far /  Our Father
.__________________________________.
.      Matt 6:9-15  =  Luk 11:1-4      .  
 
Vår far, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen
Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,                       Yours is the Kingdom,
din är makten och äran                       the power and the glory
i evighet • Amen                       
-    -    -     -     -     -     -     -             -     -     -    -    -     -     -     -     -     -     -     -     -
Psalm 29:10-11 ”Herren konung för evigt”         God is king forever
Psalm 47:1-10  ”Konung över hela jorden”         King of the world
                         * * *
Joh 18:33-36  ”Kung … inte av denna världen”  King …not earthly
Joh 19:8-11     ”Varifrån är du? … ingen makt”       ”Who are you ?”
Luk 23:33-42    Jesus på korset ”Om du är kung… A crucified king!
Matt 28:18-20   ”Åt mig har getts all makt …”   Jesus has all power
                         * * *
Apg /Acts 2:38 ”Omvänd … döp … Ande”          The Holy Spirit
Apg /Acts 4:7   ”med vilken kraft gör ni detta?”
Rom 8:11          ”… anden bor i er …”                 The Spirit in you
2 Cor 12:9     ”I svagheten blir kraften störst”      Power in weakness
 

  ?  If God has all power – the power of love,
        why doesn’t he end all hatred and injustice    ?

 

  ?    Hur kan Gud vara allsmäktig – och god,
            när det finns så mycket ont i världen          ?

 
We shall overcome                       John 16:33
Trad. Tindley, Seeger a.o.
 
We shall overcome, we shall overcome
We shall overcome some day
Oh, deep in my heart I do believe
That we shall overcome some day
 
     We’ll walk hand in hand …
     We shall all be free …
     We are not afraid … today
 
Vår far i himlen

Ingemar Olsson                                  
                                  
//: Vår far i himlen
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma, låt din
Din vilja ske
Låt den ske på jorden
Som den sker i himlen
Brödet vi behöver
Ge oss idag ://
 
Och förlåt oss alla våra skulder
Liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning
Utan rädda oss från det onda, amen
 
//: Ditt är riket
Din är makten
Din är äran i all
All evighet ://
 
Father in Heaven

Ingemar Olsson
 
Father in Heaven          
May your name be holy
May your Kingdom come               
May your, your will be done    
Let it be on earth As it is in Heaven
Give us this day our daily bread
 
And forgive us all of our wrong doings
Just like we forgive those who have
done wrong to us
And lead us not into temptation
But deliver us from evil. Amen
 
//: Yours is the kingdom           
The power and the glory
For ever and ever
Amen ://
 
Notre pere, qui es aux cieux
Ingemar Olsson / Française: Olivier Brunel
 
Notre père, qui es aux cieux
(Que)Ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Et pour ta volonté :
Qu’elle s’accomplisse
Sur la terre comme au ciel
Notre pain de ce jour,
Donne-le nous
 
Pardonnes-nous toutes nos offenses
Comme nous pardonnons ceux
qui nous ont offensé
Ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du ma-al.
Amen
 
A toi le règne
Et la puissance
A toi la Gloire
Et pour  l’éternité

                 
 © little beat music
www.ingemarolsson.se